Politika u oblasti životne sredine

Superior Essex je svetski lider u dizajnu, proizvodnji i snabdevanju proizvodima od žice i kablova.  Mi smo najveći svetski proizvođač magnetne žice, poznate i kao žica za namotavanje, koja je izolovani bakarni ili aluminijumski provodnik koji koriste glavni proizvođači i distributeri originalne opreme. Lider smo u industriji bakarnih komunikacionih žica i kablova za spoljnu upotrebu u Severnoj Americi. Takođe proizvodimo i isporučujemo optičke kablove i bakarne kablove za lokacije.

Superior Essex upravlja sa 25 proizvodnih pogona u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi, Meksiku, Francuskoj, Nemačkoj, Italiji, Ujedinjenom Kraljevstvu, Portugaliji i Kini. Imamo više od 3800 zaposlenih širom sveta koji rade na obezbeđivanju kvalitetnih proizvoda koji su neophodni za funkcionisanje širokog spektra kućnih uređaja i neophodni su za svakodnevno poslovanje.

Superior Essex posvećen je zaštiti životne sredine, bezbednosti i zdravlju zaposlenih, kupaca i suseda.  Ova posvećenost se primenjuje širom sveta.  Ova politika u oblasti životne sredine je otelotvorenje te posvećenosti životnoj sredini, bezbednosti i zdravlju i daje smernice za njeno sprovođenje. 

OBLAST PRIMENE: 

Kao što se ovde koristi, izrazi „Superior Essex” ili „Kompanija” se odnose na Superior Essex Inc. i na sve njene kompanije koje posluju širom sveta. Od svih zaposlenih na svakoj lokaciji i od svakog odeljenja kompanije se očekuje da budu dobro informisani o brizi za životnu sredinu a koja je u vezi sa njihovim radom i moraju biti odgovorni za poštovanje ove politike jer može uticati na njihovu lokaciju, operacije i funkciju.

POLITIKA U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE: 

Superior Essex je uspostavio ovu politiku radi sprovođenja poslova na način koji je odgovoran u pogledu životne sredine.  Poštovanje svih federalnih, državnih i lokalnih zakona u oblasti životne sredine, očuvanje i zaštita prirodnog okruženja, uključujući vazduh, vodu, zemljište i ostale prirodne resurse – bila su i nastaviće da budu politika kompanije Superior Essex.

CILJEVI: 

U cilju unapređenja ove politike, kompanija će:

 • sprovoditi svoje operacije u potpunosti u skladu sa važećim federalnim, državnim i lokalnim zakonima i drugim propisima, i to na način koji na minimum svodi štetnost po ljudsko zdravlje ili životnu sredinu;
 • održavati svest o zakonima i drugim propisima, politikama i tehnologijama kontrole životne sredine;
 • sarađivati sa državnim organima u izvršavanju njihovih nadležnosti za kontrolu zagađenja i podržati razvoj kvalitetnih, pravičnih i realističnih standarda, zakona i drugih propisa u oblasti životne sredine;
 • nastojati da spreči zagađenje na izvoru kroz programe kontinuiranog unapređenja;
 • uzeti u obzir i u razmatranje potencijalne posledice svog poslovanja po životnu sredinu kao i promene u načinu poslovanja;
 • distribuirati ovu politiku u oblasti životne sredine svim poslovnim jedinicama i održavati sisteme koji uspostavljaju odgovornost rukovodstva i kontrolu neophodnu za njenu primenu;
 • nastaviti da sprovodi prakse i postupke neophodne da se primeni duh kao i reči ove politike u oblasti životne sredine;
 • preispitivati na godišnjem nivou delotvornost aktivnosti na zaštitu životne sredine na lokacijama i u poslovanju kompanije;
 • izveštavati više rukovodstvo o stanju svojih programa za zaštitu i unapređenje životne sredine i o bilo kojoj šteti koja se nanosi ili preti da se nanese životnoj sredini usled poslovanja kompanije u skladu sa politikama i procedurama kompanije;
 • nastojati da reciklira i ponovo koristi materijale kad god je to moguće i da štedi energiju i ostale resurse.

KODEKS PONAŠANJA: 

Kako bismo podržali našu posvećenost životnoj sredini, sledeći kodeks ponašanja se mora pratiti:

 • Programi i procedure– Svaka poslovna jedinica i svako postrojenje uspostavlja i primenjuje ciljeve, programe i procedure kako bi:
  1. se operacije sprovodile na bezbedan i ekološki odgovoran način;
  2. se obezbedila usklađenost sa svim važećim i relevantnim zakonima u oblasti EHS, politikama kompanije i zahtevima; i
  3. se povezao učinak funkcija i pogona sa korporativnim ciljevima i ciljevima odeljenja u oblasti EHS.

Za svaku poslovnu jedinicu i objekat određuje se lice za zaštitu životne sredine koje je odgovorno za obezbeđivanje efikasne promene ovih programa i procedura.

 • Integrisano upravljanje– Svaka poslovna jedinica i postrojenje integrišu programe i procedure EHS u svoje poslovne aktivnosti, po potrebi.
 • Kontinualno unapređenje– Svaka poslovna jedinica i postrojenje se brinu o tome da se poslovanje kompanije periodično ocenjuje i kontinuirano unapređuje kako bi se unapredilo zdravlje radnika, njihova bezbednost i zaštita životne sredine.  Pri ocenjivanju se u obzir uzimaju tehnička dostignuća, priznate i najbolje prakse u EHS, trenutna naučna shvatanja i očekivanja klijenata, lokalnih zajednica i ostalih zainteresovanih strana.
 • Obrazovanje zaposlenih– Svaka poslovna jedinica i postrojenje podučavaju, obučavaju i motivišu zaposlene da svoje aktivnosti obavljaju bezbedno i odgovorno prema životnoj sredini. Obuka zaposlenih mora biti prikladna za ispunjavanje obaveza svakog zaposlenog u vezi sa EHS-om i u skladu sa važećim zahtevima EHS.
 • Preuzimanja i dezinvestiranje– Svaka poslovna jedinica i postrojenje identifikuju uticaje EHS i procenjuju potencijalne rizike i obaveze za sva svoja preuzimanja, dezinvestiranja i zajednička ulaganja.
 • Proizvodi i usluge– Svaka poslovna jedinica i postrojenje identifikuju, ocenjuju i na minimum svode direktne i indirektne uticaje poslovne jedinice i postrojenja na EHS za svaku liniju proizvoda i za uslugu koja se pruža.
 • Služba za spoljne korisnike– Svaka poslovna jedinica i postrojenje obezbeđuju da se poznate EHS opasnosti i negativni uticaji proizvoda na adekvatan način saopštavaju potencijalno ugroženim klijentima, distributerima i javnosti.
 • Poslovne aktivnosti i poslovanje– Svaka poslovna jednica i postrojenje prepoznaju, procenjuju i umanjuju uticaj jedinice i postrojenja na EHS.
 • Oprezan pristup– Svaka poslovna jedinica i postrojenje teže smanjenju negativnog uticaja na EHS usled svojih aktivnosti. Izmene u načinu poslovanja jedinice i postrojenja u skladu su sa zahtevima EHS.
 • Sprečavanje, pripremljenost i reagovanje– Svaka jedinica razvija, primenjuje i održava odgovarajuće planove za sprečavanja, pripremu i reagovanje na incidente u pogledu EHS.
 • Zajednički napor: Dobro vladanje– Svaka poslovna jedinica i postrojenje podstiču se da po potrebi doprinesu javnim politikama, poslovnim, državnim i obrazovnim inicijativama koje će poboljšati svest o EHS-u i bezbednosti unutar zajednice.
 • Komunikacija i zainteresovane strane– U skladu sa politikama i procedurama kompanije koje se tiču spoljne komunikacije, svaka poslovna jedinica i postrojenje podstiču otvorenost i dijalog sa kompanijskim i spoljnim zainteresovanim stranama, predviđajući i reagujući na njihovu zabrinutost zbog potencijalnih EHS opasnosti i uticaja koji imaju proizvodi i poslovanje.
 • Merenje i izveštavanje– Svaka poslovna jedinica i postrojenje mere svoj EHS učinak kroz revizije i samoprocene, dokumentujući te rezultate.
 
 
 
 
 

Prevodi

Klikni na platformu na kojoj želiš da podeliš ovu stranicu. Hvala na deljenju stranice!