Uslovi korišćenja

VAŽNO! OVI USLOVI (U DALJEM TEKSTU: USLOVI) DEFINIŠU NAČIN NA KOJI KORISTITE ILI VEBSAJT SUPPERIORESSEX.COM ILI VEBSAJT ESSEXWIRE.COM (U DALJEM TEKSTU POJEDINAČNO: VEBSAJT) O ČIJEM SE ODRŽAVANJU BRINE KOMPANIJA SUPERIOR ESSEX, INC. I NJENA PODREĐENA DRUŠTVA I POVEZANI SUBJEKTI (U DALJEM TEKSTU: KOMPANIJA). PRISTUPAJUĆI VEBSAJTU I/ILI KORISTEĆI OVAJ VEBSAJT PRIHVATATE, BEZ OGRANIČENJA ILI KVALIFIKACIJA, SLEDEĆE USLOVE.

 1. Dozvoljeni način korišćenja. Imate neisključivo, neprenosivo, ograničeno i opozivo pravo da koristite vebsajt isključivo za lično obrazovanje, informisanje i zabavu. Obavezujete se da nećete koristiti vebsajt ni u koje druge svrhe, uključujući i komercijalne, bez prethodnog pismenog odobrenja kompanije. Na primer, nećete ovlastiti ni jednu drugu osobu da: (i) radi kobrendiranje vebsajta ili nekog njegovog dela, ili (ii) da nećete prikazivati izgled vebsajta ili nekog njegovog dela (u situaciji gde se vebsajt ili neki njegov deo prikazuju na istom ekranu pored sadržaja sa nekog drugog sajta). „Kobrendiranje” označava prikazivanje imena, logoa, zaštitnog znaka ili drugih sredstava za opisivanje i identifikaciju bilo koje strane na takav način koji će korisniku odati utisak da neka druga strana ima pravo da prikazuje, objavljuje i distribuira vebsajt ili sadržaj kome se može pristupiti preko vebsajta. Saglasni ste da ćete sarađivati sa kompanijom u zaustavljanju bilo kog neovlašćenog kobrendiranja, prikazivanja sadržaja vebsajta kao i uvezivanja sa ostalim sajtovima putem linkova.

  Vebsajt možete korisiti samo u zakonite svrhe. Ne možete objavljivati ili slati preko vebsajta bilo koji materijal koji krši prava drugih, koji je nezakonit, preteći, zlostavljajući, klevetnički, invazivan na privatnost, vulgaran, sramotan, prost ili podložan prigovoru, koji podstiče ponašanje koje može dovesti do krivičnog dela, koji poziva na građansku odgovornost ili na bilo koji način krši zakon. Kompanija će u potpunosti sarađivati sa svim državnim organima ili sudskim nalogom koji zahteva ili nalaže kompaniji da otkrije identitet svakoga ko objavljuje takve informacije ili materijale.

 2. Žigovi. Žigovi, logoi i znakovi usluga (u daljem tekstu zajedno: žigovi) koji se priкаzuju na vebsajtu jesu registrovani i neregistrovani žigovi kompanije i njenih izdavalaca licenci, pružalaca sadržaja i poslovnih partnera. Nijednu izjavu sa ovog sajta ne treba tumačiti kao davanje saglasnosti impliciranjem, zabranom poricanja prethodne izjave ili na drugi način, kao licencu ili pravo za upotrebu bilo kog žiga koji se nalazi na vebsajtu bez pisane saglasnosti kompanije ili tog subjekta koji može biti vlasnik žiga. Vaša upotreba žigova prikazanih na vebsajtu ili bilo kog drugog sadržaja na vebsajtu, osim kako je predviđeno u ovim uslovima, strogo je zabranjena. Kompanija će agresivno tražiti ostvarivanje prava na intelektualnu svojinu u svom punom obimu, uključujući i mogućnost krivičnog gonjenja.
 3. Informacije o vlasništvu. Sadržaj dostupan na vebsajtu, pod kojim se podrazumevaju bez ograničenja svi članci, saopštenja za štampu, žigovi, grafike, grafikoni, crtež, tekst, linkovi, specifikacije proizvoda, informacije o proizvodu i druge informacije (u daljem tekstu zajedno: sadržaj) jesu informacije u vlasništvu kompanije i njenih pružalaca sadržaja za koje kompanija i njeni pružaoci sadržaja zadržavaju sva prava, pravne temelje i pravne koristi. Nećete uklanjati, menjati ili uzrokovati uklanjanje ili izmenu autorskog prava, žiga, trgovačkog imena, marke usluge niti bilo kog obaveštenja o vlasništvu ili legende koja se pojavljuje na bilo kojem sadržaju.
 4. Odšteta. Nadoknadićete načinjenu štetu i zaštitićete izdavaoce licenci, dobavljače sadržaja, dobavljače usluga i preduzimače, i njihove zaposlene, agente, službenike i direktore (u daljem tekstu zajedno: Oštećene strane) od vašeg kršenja ovih uslova i vašeg korišćenja sadržaja na način drugačiji od onog koji je izričito definisan u ovim uslovima. Saglasni ste da gorepomenute oštećene strane neće biti odgovorne za kršenje i neovlašćeno korišćenje, i saglasni ste da nedoknadite bilo koji gubitak koji nastane, štetu, postupanja po presudama, nadoknade za dobro obavljen posao, troškove, i naknade za advokate oštećenih strana kojih se ovo tiče. Takođe ćete nadoknaditi štetu i nećete upućivati ka oštećenim strana nikakvu vrstu potraživanja koju su pokrenula treća lica a koja su proistekla iz vašeg korišćenja informacija do kojih ste došli preko vebsajta.
 5. Odricanje od odgovornosti. Korišćenje i pregledanje vebsajta činite na vaš sopstveni rizik. VEBSAJT KAO I SAV SADRŽAJ UČINJENI SU VAM DOSTUPNIM ONAKO KAO ŠTO SU I PRIKAZANI, BEZ GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, BILO DATE ILI IMPLICITNE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA IMPLICIRANE GARANCIJE O TRŽIŠNOSTI ROBE, O PREKRŠAJIMA, O PRAVNIM TEMELJIMA ILI PODOBNOSTI ZA ODREĐENU SRVHU. KOMPANIJA NE GARANTUJE DA VEBSAJT ILI NJEGOV SADRŽAJ NEMAJU GREŠKE ILI DA ĆE BITI STALNO DOSTUPAN; NITI GARANTUJE ZA REZULTATE KOJI SE MOGU NAĆI NA VEBSAJTU ILI U SADRŽAJU VEBSAJTA ILI U POGLEDU TAČNOSTI, ISCRPNOSTI, ISTINITOSTI, POUZDANOSTI BILO KOJE INFORMACIJE KOJA JE DOSTUPNA NA VEBSAJTU. Neke nadležnosti možda neće dozvoliti izuzeće određenih podrazumevanih prava, tako da se neko od gorepomenutih izuzeća možda neće odnositi na vas.

  Kompanija ne garantuje da će dokumenta koja se mogu preuzeti sa interneta biti bez virusa, crva i trojanaca i drugog koda koji ima kontaminirajuća i destruktivna svojstva. Odgovorni ste za primenu postupaka i kontrolnih tačaka kako biste zadovoljili određene potrebe za tačnošću ulaznih i izlaznih podataka, kao i za održavanje resursa koji se ne tiču kompanijskog vebsajta a koji se koriste za vraćanje svih izgubljenih podataka. Kompanija ne preuzima bilo kakvu odgovornost ili rizik za to kako Vi koristite internet.

 6. Ograničenje odgovornosti. KOMPANIJA, NJENI IZDAVAOCI LICENCI, PRUŽAOCI USLUGA, PRUŽAOCI SADRŽAJA I NJIHOVI ZAPOSLENI, AGENTI, SLUŽBENICI I DIREKTORI (U DALJEM TEKSTU: KOMPANIJA I NJENI POVEZANI SUBJEKTI) NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJU DIREKTNU, INDIREKTNU, SLUČAJNU, POSLEDIČNU ILI SPECIJALNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI I GUBITAK OBRTA ILI PRIHODA, BOL I PATNJU, EMOCIONALNU NELAGODU ILI DRUGE SLIČNE ŠTETE KOJE PROISTIČU IZ VAŠEG KORIŠĆENJEA OVOG VEBSAJTA ILI SU NA BILO KOJI NAČIN POVEZANI SA NJIM, ČAK I AKO JE KOMPANIJA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE. NI U JEDNOM SLUČAJU KOLEKTIVNA ODGOVORNOST KOMPANIJE I NJENIH POVEZANIH SUBJEKATA (BEZ OBZIRA NA NAČIN DELOVANJA, BILO NA OSNOVU UGOVORA, PO OSNOVU PRIČINJENE ŠTETE ILI DRUGAČIJE) NEĆE PREKORAČITI KOLIČINU NOVCA KOJU STE PLATILI KOMPANIJI ZA DATI SADRŽAJ ILI ZA USLUGU IZ KOJE JE PROISTEKLA ODGOVORNOST, ILI AKO NISTE VRŠILI NIKAKVE UPLATE KOMPANIJI, ONDA ODGOVORNOST KOMPANIJE I NJENIH POVEZANIH SUBJEKATA NE PRELAZI 100 USD.
 7. Licenca. Komunicirajući sa kompanijom (putem imejla ili nekako drugačije) ili učestvujući u bilo kojoj diskusiji na forumu, dajete kompaniji neopozivo, neekskluzivno, prenosivo i bez nadoknade u celom svetu primenjivo pravo i licencu da koristi, reprodukuje, menja, prilagođava, prevodi, javno izlaže i prikazuje, distribuira, podlicencira, stvara izvedene radove i prodaje bilo kakvu informaciju, poruku, predlog, ideju ili koncept koji iskomunicirate sa kompanijom ili postavljate na vebsajtu (u celosti ili delimično) za svrhu koju kompanija odabere, komercijalnu, javnu ili neku drugu. Pregledajte našu Izjavu o privatnosti da biste videli na koji način prikupljamo i koristimo podatke o ličnosti.
 8. Linkovi. Vebsajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima koje održavaju treća lica koja nisu kompanija. Takvi linkovi su dati samo za vaše dalje informisanje. Kompanija ne kontroliše takve sadržaje trećih lica i nije odgovorna za njihov sadržaj, kao ni za proizvode i usluge koje se nude na vebsajtovima trećih lica. Uključivanje takvih linkova na vebsajtu kompanije ne podrazumeva nikakvo odobravanje materijala na tim sajtovima ili bilo kakvu povezanost sa njihovim radom. Oni koji održavaju ostale sajtove ne smeju da postavljaju linkove ka kompanijskom vebsajtu bez pismenog odobrenja datog od strane kompanije. Kompanija zadržava pravo da zabrani drugim vebsajtovima upućivanje preko linka ka ovom vebsajtu.
 9. Izmene. Kompanija ima pravo u svako doba da izmeni ili da ukine bilo koji deo sadržaja na ovom vebsajtu. Uslovi su podložni promenama od strane kompanije u bilo koje vreme po njenom nahođenju. Vaša dalja upotreba vebsajta nakon što se takve promene sprovedu znači da ste saglasni sa promenama. Molimo vas da redovno konsultujete ove uslove.
 10. Ostalo. Naslovi sekcija u ovim uslovima služe za jednostavnije upućivanje i bilo koja izmena ili tumačenje sadržaja sekcije na koju se odnosi neće biti prihvaćeni. Ukoliko se bilo koja sekcija ili neki njen deo koji je sastavni deo Uslova bude proglašen nezakonitim, neprimenljivim ili u suprotnosti sa bilo kojim zakonom od strane od strane nadležnog suda ili arbitrarnog suda, ta sekcija ili taj njen deo se smatra izuzetim iz ovih uslova i neće uticati na validnost ostatka ovih uslova. Ove uslove uređuju zakoni države Džordžije primenljivi kod sklopljenih ugovora, i tumače se u skladu s njima, a primenjuju se u potpunosti u toj državi. Odustajanje od primene bilo koje od strana od odredaba definisanih u ovim uslovima u nekoj datoj situaciji ili u nekim datim uslovima neće smatra se odricanjem od te odredbe definisane u ovim uslovima u nekoj datoj situaciji ili u nekim datim uslovima. Od primene ovih uslova može se odustati ili se mogu izmeniti samo pismenim putem, uz vaš potpis i potpis kompanije.

Klikni na platformu na kojoj želiš da podeliš ovu stranicu. Hvala na deljenju stranice!