УН-ови циљеви одрживог развоја

Супериорно поравнање Ессека са циљевима УН-а

[Súpéríór Ésséx Íñc. ís álígñíñg íts sústáíñábílítý éffórts wíth thósé óf thé ÚÑ Sústáíñáblé Dévélópméñt Góáls (ÚÑ SDG’s). Thís álígñméñt wíll éñáblé Súpéríór Ésséx, páréñt cómpáñý óf Ésséx Fúrúkáwá Mágñét Wíré áñd Súpéríór Ésséx Cómmúñícátíóñs bráñds, tó ídéñtífý cómmóñ púrpósés áñd óppórtúñítíés fór áctíóñ wíth óthér éñtítíés, whílé cóllábórátíñg tó áchíévé á béttér áñd móré sústáíñáblé fútúré fór áll.]

УН-ов програм СДГ покренут је 2015. године као део њене Агенде за одрживи развој до 2030. године, коју је поставила организација, и укључује 17 циљева одрживог развоја. Тезе СДГ су хитан позив на акцију свих земаља - развијених и развијених - у глобалном партнерству. Они препознају да укидање сиромаштва и других ускраћивања мора ићи руку под руку са стратегијама које побољшавају здравство и образовање, смањују неједнакост и подстичу економски раст - све док се боримо против климатских промена и радимо на очувању наших океана и шума.

 

Супериор Ессек се обавезао да ће се прилагодити 12 специфичних циљева одрживог развоја УН-а, истовремено схватајући да се свих 17 циљева одрживог развоја међусобно искључују. Ови специфични СДГ могу се погледати у наставку и помажу у подршци зеленој производњи нашег бренда и одрживим циљевима производа, као и специфичним циљевима компаније Ессек Фурукава Висион 2030.

 • До 2030. значајно смањити број смртних случајева и болести од опасних хемикалија и загађења ваздуха, воде и тла.
  • Укинути све облике дискриминације свих жена и девојака свуда.
  • Осигурати пуно и ефикасно учешће жена и једнаке могућности за вођство на свим нивоима одлучивања у политичком, економском и јавном животу.
  • Знатно повећати удео обновљиве енергије у глобалном енергетском миксу.
  • Удвостручите глобалну стопу побољшања у енергетској ефикасности.
  • Побољшати међународну сарадњу ради олакшавања приступа истраживањима и технологији чисте енергије, укључујући обновљиве изворе енергије, енергетску ефикасност и напредну и чистију технологију фосилних горива, и промовисати улагање у енергетску инфраструктуру и технологију чисте енергије.
  • Проширити инфраструктуру и надоградити технологију за пружање савремених и одрживих енергетских услуга за све у земљама у развоју, посебно најмање развијеним земљама, малим острвским државама у развоју и земљама у развоју без излаза на море, у складу са њиховим одговарајућим програмима подршке.
  • Постићи виши ниво економске продуктивности кроз диверзификацију, технолошку надоградњу и иновације, укључујући усредсређивањем на секторе са високом додатом вредношћу и радно интензивне радне снаге.
  • Постепено побољшавати, до 2030. године, глобалну ефикасност ресурса у потрошњи и производњи и залагати се за одвајање економског раста од пропадања животне средине, у складу са десетогодишњим оквиром програма о одрживој потрошњи и производњи, при чему водеће снаге имају развијене земље.
  • До 2030. године постићи пуно и продуктивно запослење и достојанствен рад за све жене и мушкарце, укључујући и младе и особе са инвалидитетом, и једнаку плату за рад једнаке вредности.
  • До 2020. значајно смањити удео младих који нису у запослењу, образовању или обуци.
  • Предузмите непосредне и ефикасне мере за искорењивање присилног рада, окончање модерног ропства и људског праћења и обезбедите забрану и елиминацију најгорих облика дечијег рада, укључујући регрутовање и употребу деце војника, и до 2025. године дечији рад у свим облицима.
  • Заштитити радничка права и промовисати сигурно и сигурно радно окружење за све раднике, укључујући раднике мигранте, посебно жене мигранте, и оне у несигурном запослењу.
  • Развити квалитетну, поуздану, одрживу и еластичну инфраструктуру, укључујући регионалну и прекограничну инфраструктуру, како би подржали економски развој и добробит људи, са фокусом на приступачан и једнак приступ за све.
  • Промовисати инклузивну и одрживу индустријализацију и до 2030. године значајно повећати удео запослености и бруто домаћег производа у индустрији, у складу са националним околностима, и удвостручити њен удео у најмање развијеним земљама.
  • До 2030. године надоградите инфраструктуру и заостале индустрије како би их учинили одрживим, са повећаном ефикасношћу коришћења ресурса и већим усвајањем чистих и еколошки прихватљивих технологија и индустријских процеса, при чему ће све земље предузети мере у складу са својим могућностима.
  • Побољшати научна истраживања, надоградити технолошке могућности индустријских сектора у свим земљама, посебно земљама у развоју, укључујући до 2030. подстицање иновација и значајно повећање броја истраживача и развојних радника на милион људи и јавне и приватне потрошње за истраживање и развој.
  • До 2030. оснажити и промовисати социјалну, економску и политичку инклузију свих, без обзира на старост, пол, инвалидитет, расу, етничку припадност, порекло, религију или економски или други статус.
  • Осигурати једнаке могућности и смањити неједнакости исхода, укључујући уклањањем дискриминаторних закона, политика и пракси и промовисањем одговарајућег законодавства, политика и акција у том погледу.
  • Усвојити политике, посебно политике обима, зарада и социјалне заштите, и прогресивно постизати већу једнакост.
  • До 2030. смањити негативни утицај градова на животну средину по глави становника, укључујући обраћањем посебне пажње на квалитет ваздуха и управљање комуналним и другим отпадом.
  • Подржати позитивне економске, социјалне и еколошке везе између урбаних, приградских и руралних подручја јачањем националног и регионалног развојног планирања.
  • Спровести десетогодишњи оквир програма о одрживој потрошњи и производњи, све земље предузимају мере, а водеће ће имати развијене земље, узимајући у обзир развој и могућности земаља у развоју.
  • До 2030. године постићи одрживо управљање и ефикасно коришћење природних ресурса.
  • До 2030. значајно смањити стварање отпада спречавањем, смањењем, рециклирањем и поновном употребом.
  • Охрабрите компаније, посебно велике и транснационалне компаније, да усвоје одрживе праксе и да интегришу информације о одрживости у свој циклус извештавања.
  • Промовисати праксе јавних набавки које су одрживе у складу са националним политикама и приоритетима.
  • До 2030. осигурајте да људи свуда имају релевантне информације и свест о одрживом развоју и начину живота у складу са природом.
  • Подржати земље у развоју да ојачају свој научни и технолошки капацитет за кретање ка одрживијим обрасцима потрошње и производње.
  • Јачати отпорност и прилагодљиве капацитете на климатске опасности и природне катастрофе у свим земљама.
  • Интегришите мере климатских промена у националне политике, стратегије и планирање.
  • Побољшати образовање, подизање свести и људске и институционалне капацитете за ублажавање климатских промена, прилагођавање, смањење утицаја и рано упозоравање.
  • Предузмите хитне и значајне мере за смањење деградације природних станишта, заустављање губитка биодиверзитета и до 2020. године заштиту и спречавање изумирања угрожених врста.
  • Значајно смањити све облике насиља и с тим повезане стопе смртности свуда.
  • Осигурати јавни приступ информацијама и заштитити основне слободе, у складу са националним законодавством и међународним споразумима.
  • Окончати злостављање, експлоатацију, праћење и све облике насиља над децом и мучења.
  • Промовисати владавину закона на националном и међународном нивоу и обезбедити једнак приступ правди за све.
  • До 2030. године значајно смањити незаконите финансијске и оружне токове, ојачати опоравак и повратак украдене имовине и борити се против свих облика организованог криминала.
  • Значајно смањити корупцију и примање мита у свим њиховим облицима.
  • Развити ефикасне, одговорне и транспарентне институције на свим нивоима.
  • Осигурајте одговорно, инклузивно, партиципативно и репрезентативно доношење одлука на свим нивоима.
  • Проширити и ојачати учешће земаља у развоју у институцијама глобалног управљања.
  • Промовисати и спроводити недискриминаторне законе и политике за одрживи развој.
  • Ојачати мобилизацију домаћих ресурса, укључујући путем међународне подршке земљама у развоју, ради побољшања домаћих капацитета за прикупљање пореза и осталих прихода.
  • Побољшати глобалну макроекономску стабилност, укључујући кроз координацију политика и кохерентност политика.
  • Побољшати кохерентност политика за одрживи развој.
  • Побољшати глобално партнерство за одрживи развој, допуњено партнерствима са више заинтересованих страна која мобилишу и деле знање, стручност, технологију и финансијске ресурсе, ради подршке постизању циљева одрживог развоја у свим земљама, посебно у земљама у развоју.
  • Подстицати и промовисати ефикасна јавна, јавно-приватна партнерства и партнерства цивилног друштва, надовезујући се на искуство и стратегије партнерства за ресурсе.
  • До 2030. надоградити постојеће иницијативе за развијање мерења напретка у одрживом развоју која допуњују бруто домаћи производ и подржати изградњу статистичких капацитета у земљама у развоју.

  Klikni na platformu na kojoj želiš da podeliš ovu stranicu. Hvala na deljenju stranice!