УН-ови циљеви одрживог развоја

Супериорно поравнање Ессека са циљевима УН-а

Superior Essex Inc. usklađuje svoje napore na održivosti sa ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija (UN SDG). Ovo poravnanje omogućiće kompaniji Superior Essex, matičnoj kompaniji brendova Essex Furukawa Magnet Wire i Superior Essex Communications, da identifikuje zajedničke svrhe i mogućnosti za delovanje sa drugim subjektima, istovremeno sarađujući u postizanju bolje i održivije budućnosti za sve.


Program SDG UN pokrenut je 2015. godine kao deo Agende za 2030. za održivi razvoj, koji je utvrdila ta organizacija i obuhvata 17 ciljeva održivog razvoja. Ovi SDG-ovi su hitan poziv na akciju svih zemalja–razvijenih i u razvoju–u globalnom partnerstvu. Oni prepoznaju da okončanje siromaštva i drugih uskraćenosti mora ići ruku pod ruku sa strategijama koje poboljšavaju zdravstvo i obrazovanje, smanjuju nejednakost i podstiču ekonomski rast – a sve to istovremeno tokom hvatanja u koštac sa klimatskim promenama i rada na očuvanju naših okeana i šuma.

 

Superior Essex se obavezao da će se uskladiti sa 13 specifičnih Ciljeva održivog razvoja UN, istovremeno razumeći da je svih 17 SDG-a međusobno isključivo. Ove specifične SDG-ove možete pogledati u nastavku, a pomažu u podršci zelenoj proizvodnji našeg brenda, i održivim ciljevima proizvoda, kao i specifičnim ciljevima Essex Furukawa Vision 2030.

 • До 2030. значајно смањити број смртних случајева и болести од опасних хемикалија и загађења ваздуха, воде и тла.
 • Укинути све облике дискриминације свих жена и девојака свуда.
 • Осигурати пуно и ефикасно учешће жена и једнаке могућности за вођство на свим нивоима одлучивања у политичком, економском и јавном животу.
 • Do 2030. godine znatno povećajte efikasnost korišćenja vode u svim sektorima i obezbedite održivo povlačenje i snabdevanje slatkom vodom kako bi se otklonila oskudica vode i znatno smanjio broj ljudi koji pate od oskudice vode.
 • Знатно повећати удео обновљиве енергије у глобалном енергетском миксу.
 • Удвостручите глобалну стопу побољшања у енергетској ефикасности.
 • Побољшати међународну сарадњу ради олакшавања приступа истраживањима и технологији чисте енергије, укључујући обновљиве изворе енергије, енергетску ефикасност и напредну и чистију технологију фосилних горива, и промовисати улагање у енергетску инфраструктуру и технологију чисте енергије.
 • Проширити инфраструктуру и надоградити технологију за пружање савремених и одрживих енергетских услуга за све у земљама у развоју, посебно најмање развијеним земљама, малим острвским државама у развоју и земљама у развоју без излаза на море, у складу са њиховим одговарајућим програмима подршке.
 • Постићи виши ниво економске продуктивности кроз диверзификацију, технолошку надоградњу и иновације, укључујући усредсређивањем на секторе са високом додатом вредношћу и радно интензивне радне снаге.
 • Постепено побољшавати, до 2030. године, глобалну ефикасност ресурса у потрошњи и производњи и залагати се за одвајање економског раста од пропадања животне средине, у складу са десетогодишњим оквиром програма о одрживој потрошњи и производњи, при чему водеће снаге имају развијене земље.
 • До 2030. године постићи пуно и продуктивно запослење и достојанствен рад за све жене и мушкарце, укључујући и младе и особе са инвалидитетом, и једнаку плату за рад једнаке вредности.
 • До 2020. значајно смањити удео младих који нису у запослењу, образовању или обуци.
 • Предузмите непосредне и ефикасне мере за искорењивање присилног рада, окончање модерног ропства и људског праћења и обезбедите забрану и елиминацију најгорих облика дечијег рада, укључујући регрутовање и употребу деце војника, и до 2025. године дечији рад у свим облицима.
 • Заштитити радничка права и промовисати сигурно и сигурно радно окружење за све раднике, укључујући раднике мигранте, посебно жене мигранте, и оне у несигурном запослењу.
 • Развити квалитетну, поуздану, одрживу и еластичну инфраструктуру, укључујући регионалну и прекограничну инфраструктуру, како би подржали економски развој и добробит људи, са фокусом на приступачан и једнак приступ за све.
 • Промовисати инклузивну и одрживу индустријализацију и до 2030. године значајно повећати удео запослености и бруто домаћег производа у индустрији, у складу са националним околностима, и удвостручити њен удео у најмање развијеним земљама.
 • До 2030. године надоградите инфраструктуру и заостале индустрије како би их учинили одрживим, са повећаном ефикасношћу коришћења ресурса и већим усвајањем чистих и еколошки прихватљивих технологија и индустријских процеса, при чему ће све земље предузети мере у складу са својим могућностима.
 • Побољшати научна истраживања, надоградити технолошке могућности индустријских сектора у свим земљама, посебно земљама у развоју, укључујући до 2030. подстицање иновација и значајно повећање броја истраживача и развојних радника на милион људи и јавне и приватне потрошње за истраживање и развој.
 • До 2030. оснажити и промовисати социјалну, економску и политичку инклузију свих, без обзира на старост, пол, инвалидитет, расу, етничку припадност, порекло, религију или економски или други статус.
 • Осигурати једнаке могућности и смањити неједнакости исхода, укључујући уклањањем дискриминаторних закона, политика и пракси и промовисањем одговарајућег законодавства, политика и акција у том погледу.
 • Усвојити политике, посебно политике обима, зарада и социјалне заштите, и прогресивно постизати већу једнакост.
 • До 2030. смањити негативни утицај градова на животну средину по глави становника, укључујући обраћањем посебне пажње на квалитет ваздуха и управљање комуналним и другим отпадом.
 • Подржати позитивне економске, социјалне и еколошке везе између урбаних, приградских и руралних подручја јачањем националног и регионалног развојног планирања.
 • Спровести десетогодишњи оквир програма о одрживој потрошњи и производњи, све земље предузимају мере, а водеће ће имати развијене земље, узимајући у обзир развој и могућности земаља у развоју.
 • До 2030. године постићи одрживо управљање и ефикасно коришћење природних ресурса.
 • До 2030. значајно смањити стварање отпада спречавањем, смањењем, рециклирањем и поновном употребом.
 • Охрабрите компаније, посебно велике и транснационалне компаније, да усвоје одрживе праксе и да интегришу информације о одрживости у свој циклус извештавања.
 • Промовисати праксе јавних набавки које су одрживе у складу са националним политикама и приоритетима.
 • До 2030. осигурајте да људи свуда имају релевантне информације и свест о одрживом развоју и начину живота у складу са природом.
 • Подржати земље у развоју да ојачају свој научни и технолошки капацитет за кретање ка одрживијим обрасцима потрошње и производње.
 • Јачати отпорност и прилагодљиве капацитете на климатске опасности и природне катастрофе у свим земљама.
 • Интегришите мере климатских промена у националне политике, стратегије и планирање.
 • Побољшати образовање, подизање свести и људске и институционалне капацитете за ублажавање климатских промена, прилагођавање, смањење утицаја и рано упозоравање.
 • Предузмите хитне и значајне мере за смањење деградације природних станишта, заустављање губитка биодиверзитета и до 2020. године заштиту и спречавање изумирања угрожених врста.
 • Значајно смањити све облике насиља и с тим повезане стопе смртности свуда.
 • Осигурати јавни приступ информацијама и заштитити основне слободе, у складу са националним законодавством и међународним споразумима.
 • Окончати злостављање, експлоатацију, праћење и све облике насиља над децом и мучења.
 • Промовисати владавину закона на националном и међународном нивоу и обезбедити једнак приступ правди за све.
 • До 2030. године значајно смањити незаконите финансијске и оружне токове, ојачати опоравак и повратак украдене имовине и борити се против свих облика организованог криминала.
 • Значајно смањити корупцију и примање мита у свим њиховим облицима.
 • Развити ефикасне, одговорне и транспарентне институције на свим нивоима.
 • Осигурајте одговорно, инклузивно, партиципативно и репрезентативно доношење одлука на свим нивоима.
 • Проширити и ојачати учешће земаља у развоју у институцијама глобалног управљања.
 • Промовисати и спроводити недискриминаторне законе и политике за одрживи развој.
 • Ојачати мобилизацију домаћих ресурса, укључујући путем међународне подршке земљама у развоју, ради побољшања домаћих капацитета за прикупљање пореза и осталих прихода.
 • Побољшати глобалну макроекономску стабилност, укључујући кроз координацију политика и кохерентност политика.
 • Побољшати кохерентност политика за одрживи развој.
 • Побољшати глобално партнерство за одрживи развој, допуњено партнерствима са више заинтересованих страна која мобилишу и деле знање, стручност, технологију и финансијске ресурсе, ради подршке постизању циљева одрживог развоја у свим земљама, посебно у земљама у развоју.
 • Подстицати и промовисати ефикасна јавна, јавно-приватна партнерства и партнерства цивилног друштва, надовезујући се на искуство и стратегије партнерства за ресурсе.
 • До 2030. надоградити постојеће иницијативе за развијање мерења напретка у одрживом развоју која допуњују бруто домаћи производ и подржати изградњу статистичких капацитета у земљама у развоју.

Klikni na platformu na kojoj želiš da podeliš ovu stranicu. Hvala na deljenju stranice!